سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Exploratory Testing

این تست بدین صورت است که شما در سیستم جستجو میکنید و به ویژگی های آن میپردازید اما ممکن است که برای یافتن خطاهای اساسی مستقیما بر خروجی سیستم تاثیر نگذارد.
این تست برای کشف خطاهای پنهان ، بررسی علت آنها و اصلاح آنها انجام میشود. هیچ سناریو تستی از پیش تعریف شده ای وجود ندارد ، بنابراین تستر های نرم افزار بی هدف سیستم را جستجو میکنند به امید اینکه اشکالی در سیستم بیابند.
هدف از انجام این تست ، کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم و عملکرد آن و استفاده از دانش موجود در مورد سیستم برای یافتن خطاهاست.
تسترهای نرم افزار برای انجام این تست میبایست بسیار خلاق باشند ، زیرا هدف از تست سیستم برای خطاهای غیرمنتظره ، استفاده از تکنیک های غیر منتظره است.

ادامه این پست را در سایت ما مطالعه کنید.  www.testerking.ir