سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

Failure در تست نرم افزار

Failure در تست نرم افزار

اگر برنامه تحت شرایط خاص و دارای اشکال و نقص اجرا شود ، سیستم باعث ایجاد نتایج اشتباه شده و باعث خرابی در نرم افزار میشود.

همه ی نقص ها و اشکالات منجر به خرابی نمیشود ، برخی ها ممکن هستند در کدهای برنامه غیرفعال بمانند و ما هرگز متوجه آنها نشویم ؛ به عنوان مثال : نقص در کدهای مرده هرگز منجر به خرابی در نرم افزار نمیشود.

ادامه مطلب را در سایت ما مطالعه کنید.   www.testerking.ir