سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Verification و Validation

Verification testing چیست؟

این تست به منظور ارزیابی یک محصول نرم افزاری مطابق الزامات ، مشخصات ، یا شرایط تحمیلی و … انجام میشود.

Validation testing چیست؟

این تست به منظور مطمئن شدن از این است که محصول نرم افزاری ما ، خدمات و یا سیستم پاسخگوی نیاز مشتریان و کاربران باشد.

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.  www.testerking.ir